HONLAPUNK ÁTALAKÍTÁS ALATT ÁLL!+36 30 498 3546 info@sensiplan.hu

Adatkezelési tájékoztató

A tájékoztató ezen a linken megtekinthető pdf formátumban is.

Tisztelt Ügyfelünk!

Jelen tájékoztató a sensiplan.hu honlap üzemeltetője, a TéT Egyesület adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója, melyen keresztül részletesen tájékozódhat a TéT Egyesület adatkezelési gyakorlatáról, azaz hogy mi történik az Ön adataival a TéT Egyesület (a továbbiakban: Társaság vagy adatkezelő) szolgáltatásainak igénybevétele során.

Cégünk, a TéT Egyesület elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében. Ennek érdekében a TéT Egyesület a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

 • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Felnőttképzési tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.).
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számtv.)

A GDPR 13. cikke alapján a TéT Egyesület az adatok kezeléséről az alábbi tájékoztatást adja:

1. DEFINÍCIÓK

Ezen pont azért fontos, hogy tisztán lehessen látni, a TéT Egyesület mit ért az adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak alatt. A definíciókat – az 1.1-1.13 pontok tekintetében – a GDPR határozza meg.

1.1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

1.2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

1.3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

1.4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

1.5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

1.6. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

1.7. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

1.8. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

1.9. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

1.10. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

1.11. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

1.12. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

1.13. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

Fentieken túl az alábbi fogalmakat használjuk:

1.14. „érintett vagy felhasználó”: A www.sensiplan.hu honlap látogatója, illetve a TéT Egyesület szolgáltatását igénybe vevő, akinek a személyes adatait a TéT Egyesület kezeli.

1.15. „tájékoztató”: jelen adatkezelési tájékoztató

1.16. „képzés”: a TéT Egyesület által megrendezett bármely tanfolyam, workshop, konferencia vagy egyéb képzés

2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

2.1. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE
név: Termékenység és Tudatosság (TéT) Egyesület
székhely és levelezési cím: 1158 Budapest, Neptun u. 68/a.
képviseli: Kupás A. Rozi Egyesületi elnök
e-mail: info@sensiplan.hu
Ügyfélszolgálat:
telefon: +36 30/310-9173
e-mail: info@sensiplan.hu
honlap: www.sensiplan.hu

2.2. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGE
Tel: +36 30/310-9173
e-mail: info@sensiplan.hu

3. MILYEN ADATOT KEZELÜNK? MIÉRT KEZELJÜK? MENNYI IDEIG KEZELJÜK?

A GDPR által megkövetelt átláthatóság szellemében, az alábbiakban tagoltan, az egyes adatkezelési célok szerint részletezve tájékozódhat az ezek megvalósulása érdekében kezelt adatokról, azok jogalapjáról és adatkezelés időtartamáról.

Megjelöljük továbbá, hogy a cél megvalósulása érdekében mely adatkezelők részére továbbítjuk az adatot, illetve milyen adatfeldolgozók segítik az egyes adatkezelések során a TéT Egyesületet. (A fogalmak értelmezésében a jelen tájékoztató 2. pontja nyújt segítséget.)

Annak biztosítása érdekében, hogy illetéktelen hozzáféréssel szemben védettek legyenek az adatok, megfelelő műszaki óvintézkedéseket tettünk, és minden lehetséges intézkedést megteszünk a maximális védelem fenntartása érdekében. A munkánkat segítő adatfeldolgozókat is ezen védelem biztosítása szellemében választottuk ki. A jelen tájékoztatóban felsorolt adatfeldolgozóink 2018. május 25. napját követően a feléjük továbbított és általuk kezelt személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban kezelik, és erről nyilatkozatot tesznek az adatkezelő részére.

3.1. Kapcsolatfelvétel
A regisztrációtól függetlenül Önnek lehetősége van felvenni velünk a kapcsolatot a honlapunkon található kapcsolatfelvételi űrlapon, avagy központi elérhetőségünkön, annak érdekében, hogy érdeklődésére, kérdésére választ kapjon. Ilyenkor kizárólag annak érdekében kérünk Öntől adatokat, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot, és megkeresésére válaszoljuk.

3.1.1. Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel az érintettel

3.1.2. A kezelt adatok köre: e-mail cím, vezeték- és keresztnév, telefonszám

3.1.3. Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont]

3.1.4. Az adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel lezárultáig (az érintett kérdésének megválaszolásáig), de maximum három napig.

3.1.5. Adatfeldolgozók

3.1.5.1. Webfejlesztő
Halasi Zsolt e.v., www.haldesign.hu

3.1.5.2. Tárhelyszolgáltató
AB Plusz Bt. 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.
Cégjegyzékszám: 01-06-757647, Adószám: 21586091-2-13

3.2. Jelentkezés képzésre (megrendelés)
A képzéseinkre történő jelentkezés elküldése megrendelésnek minősül. Ebből következően személyes adatokat kérünk Öntől, melynek elsődleges célja: a megrendelés nyomán a felnőttképzési szerződés megkötése, illetve a számla kiállítása, melyekre jogszabály kötelez minket.

3.2.1. Az adatkezelés célja:
Érintettek (ügyfelek) nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás az ügyfelekkel, rendszerüzenet küldése (amely nem minősül hirdetésnek, kizárólag tájékoztató jellegű információt tartalmaz), a megrendelés bonyolítása (felnőttképzési szerződés megkötése, számla kiállítása), kötelező adatszolgáltatás hatóság felé

3.2.2. A kezelt adatok köre:
vezeték- és keresztnév, születési név, neme, anyja neve (kötelező), születési hely, születési idő, lakcím, adóazonosító jel, e-mail cím, telefon, munkajogi státusza, számlázási név, számlázási cím, adószám, postázási cím (amennyiben eltér a számlázási címtől, nem kötelezően megadandó), legmagasabb iskolai végzettség

3.2.3. Az adatkezelés jogalapja:
Jogszabályi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pont, Felnőttképzési tv. 21. §, Számv. tv. 169. § (2) bekezdés]

3.2.4. Az adatkezelés időtartama: 5 év, számviteli bizonylatok esetén 8 év

3.2.5. Adatfeldolgozók

3.2.5.1. Webfejlesztő
Halasi Zsolt e.v., www.haldesign.hu

3.2.5.2. Tárhelyszolgáltató
AB Plusz Bt. 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.
Cégjegyzékszám: 01-06-757647, Adószám: 21586091-2-13

3.2.5.3. Könyvelő
Kőszegi Eszter, 1046 Budapest Erdősor út 7

3.3. Szerver naplózás
A honlap látogatása során a látogatói adatokat a rendszer automatikusan rögzíti (naplózza). A TéT Egyesület a keletkezett adatokat a naplóállományok elemzése során más adatokkal nem kapcsolja össze, azok kizárólag statisztikai célt szolgálnak.

3.3.1. Az adatkezelés célja:
A honlap látogatása során a látogatói adatok automatikus rögzítésével a TéT Egyesület a szolgáltatások működését ellenőrzi.

3.3.2. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése]. Jogos érdek: működés ellenőrzésének képessége, mely a szolgáltatás nyújtásához szükséges.

3.3.3. A kezelt adatok köre:
a látogatás dátuma, a számítógép IP címe, url-cím (mit látogatott meg az érintett), hivatkozó url cím, a látogatás kezdő és befejező időpontja, a böngésző és az operációs rendszer típusa

3.3.4. Az adatkezelés időtartama: 6 hónap

3.3.5. Adatfeldolgozók:

3.3.5.1. Webfejlesztő
Halasi Zsolt e.v., www.haldesign.hu

3.3.5.2. Tárhelyszolgáltató
AB Plusz Bt. 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.
Cégjegyzékszám: 01-06-757647, Adószám: 21586091-2-13

3.4. Hírlevél küldése
Amennyiben a regisztrációs űrlap kitöltésekor vagy ettől függetlenül Ön kifejezetten hozzájárul, az Ön által megadott e-mail fiókba hírlevelet küldünk, mely szolgáltatásainkról, képzéseinkről, akcióinkról tartalmaz hasznos információkat.

3.4.1. Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az arra feliratkozottak részére.

3.4.2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont, Grt. 6. § (1) és (5) bekezdése]

3.4.3. A kezelt adatok köre: e-mail cím, név

3.4.4. Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb három évig

3.4.5. Adatfeldolgozók

3.4.5.1. Webfejlesztő
Halasi Zsolt e.v., www.haldesign.hu

3.4.5.2. Tárhelyszolgáltató
AB Plusz Bt. 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.
Cégjegyzékszám: 01-06-757647, Adószám: 21586091-2-13

3.5. Robinson lista

3.5.1. Az adatkezelés célja: hírlevélről leiratkozott felhasználók nyilvántartása a transzparencia és elszámoltathatóság biztosítása érdekében, azaz hogy a feliratkozott felhasználók és a leiratkozott felhasználók listája összefésülhető legyen. Így elkerülhető, hogy technikai hiba folytán egy korábban már leiratkozott felhasználó e-mail címére is kiküldésre kerüljön hírlevél.

3.5.2. Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, Grt. 6. § (1) és (5) bekezdése]

3.5.3. A kezelt adatok köre: leiratkozás időpontja, e-mail cím

3.5.4. Az adatkezelés időtartama: a jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében az adatkezelés folyamatos

3.5.5. Adatfeldolgozók

3.5.5.1. Webfejlesztő
Halasi Zsolt e.v., www.haldesign.hu

3.5.5.2. Tárhelyszolgáltató
AB Plusz Bt. 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.
Cégjegyzékszám: 01-06-757647, Adószám: 21586091-2-13

3.6. Cookie („süti”) kezelés

3.6.1. Tájékoztató
A cookie-k („sütik”) információcsomagok, melyeket a szolgáltató webszervere a webáruház igénybevétele során küld a felhasználó eszközére a böngészőn keresztül. A cookie-k fő célja, hogy a felhasználó adatait a honlappal kapcsolatos tevékenységének elemzése érdekében rögzítse. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltató – statisztikai célból – összekapcsolhatja az felhasználó aktuális
látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag saját tartalma tekintetében, egyedileg nem azonosítható formában.

A cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k tehát segítik az adatkezelőt a weboldal optimalizálásában, azaz abban, hogy a weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

 • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie,
 • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
 • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt.
 • a felhasználó viselkedésének megfigyelésén keresztül elősegíti a felhasználó érdeklődési köréhez illő hirdetések megjelenítését.

A sütiket Ön képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. Amennyiben megváltoztatja ezeket a beállításokat, lehetséges, hogy bizonyos funkciók vagy sajátosságok nem fognak rendeltetésszerűen működni, ez a felhasználói élményt ronthatja.

A cookie-król részletesebben tájékozódhat és további információkat szerezhet az alábbi oldalakon: www.nopara.org, a www.youronlinechoices.com/hu/, illetve a http://www.allaboutcookies.org.

3.6.2. Az adatkezelés célja: a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, a felhasználói élményt javítása, kényelmesebbé tétele, személyre szabott hirdetések megjelenítése

3.6.3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont]

3.7. Panaszkezelés

Panasza esetén a TéT Egyesület jelen tájékoztató 2. pontjában jelölt ügyfélszolgálatához fordulhat. Ilyen esetben, panasza elbírálása érdekében kezelnünk kell adatait.

3.7.1. Az adatkezelés célja: panasz elbírálása, megoldása

3.7.2. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]

3.7.3. A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám, lakcím

3.7.4. Az adatkezelés időtartama: 5 év

3.7.5. Adatfeldolgozók

3.7.5.1. Webfejlesztő
Halasi Zsolt e.v., www.haldesign.hu

3.7.5.2. Tárhelyszolgáltató
AB Plusz Bt. 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.
Cégjegyzékszám: 01-06-757647, Adószám: 21586091-2-13

3.8. Fotók készítése és felhasználása
Társaságunk pályázatokon indul, melyek kötelezővé teszik a pályázati összegek elszámolásakor a megvalósult képzések fotókkal történő dokumentálását. Ezeken a fényképeken a képzésen részt vevők és az oktatók, előadók szerepelhetnek. Ezen fényképeket a pályázat kiírója felé továbbítjuk.

3.8.1. Az adatkezelés célja: pályázati kiírásnak történő megfelelés

3.8.2. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]

3.8.3. A kezelt adatok köre: az érintett képmása

3.8.4. Az adatkezelés időtartama: adatszolgáltatás teljesítéséig

3.8.5. Adatfeldolgozók

3.8.5.1. Webfejlesztő
Halasi Zsolt e.v., www.haldesign.hu

3.8.5.2. Tárhelyszolgáltató
AB Plusz Bt. 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.
Cégjegyzékszám: 01-06-757647, Adószám: 21586091-2-13

3.8.6. Adattovábbítás: a pályázat kiírója felé

3.9. Fotók marketing célú készítése és felhasználása
A társaságunk által szervezett képzéseken – az Ön kifejezett hozzájárulása esetén – esetenként fotókat készítünk, melyet Facebook oldalunkon teszünk közzé abból a célból, hogy képzéseinket népszerűsítsük.

3.9.1. Az adatkezelés célja: képzések népszerűsítése

3.9.2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

3.9.3. A kezelt adatok köre: az érintett képmása

3.9.4. Az adatkezelés időtartama: 1 év

3.9.5. Adatfeldolgozók

3.9.5.1. Webfejlesztő
Halasi Zsolt e.v., www.haldesign.hu

3.9.5.2. Tárhelyszolgáltató
AB Plusz Bt. 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.
Cégjegyzékszám: 01-06-757647, Adószám: 21586091-2-13

3.9.6. Adattovábbítás: A képek Társaságunk Facebook oldalán történő közzétételével a Facebook (Facebook Ireland Limited Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay, Dublin, Írország) mint önálló adatkezelő felé.

4. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A TéT Egyesület szem előtt tartja az adatbiztonságot, szigorú biztonsági eljárásokat követünk a személyes adatok tárolása, továbbítása, valamint a véletlenszerű elvesztés, megsemmisülés és sérülés elleni védekezés során. Ezt a TéT Egyesület

 • informatikai intézkedésekkel (például megfelelő szoftverek, programok kiválasztása, tűzfal, biztonsági mentések) és
 • technikai intézkedésekkel (például fizikai védelem biztosítása, melynek keretében a dokumentumok elzárt tárolása biztosított) igyekszik garantálni.

5. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR értelmében Önt megillető jogokat, bármikor munkatársunkhoz fordulhat 2. pontban megadott elérhetőségeken.

5.1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga (GDPR 15. cikk)
Ezen joga gyakorlása által lehetősége nyílik az Önről tárolt személyes adatok másolatát elkérni, és megbizonyosodni arról, hogy szabályosan jártunk el. A tájékoztatás ingyenes, de a további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló díjat számítunk fel.

5.2. Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészítsük a hiányos személyes adatokat. Ezt haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) teljesítjük.

5.3. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog, GDPR 17. cikk)
Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük személyes adatait. Ezt haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) teljesítjük. Ha a személyes adat nyilvánosságra került, minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk a további adatkezelőket, hogy Ön a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy az adatok másolatának törlését kéri.

Mindenképpen– nem kérelem alapján –, haladéktalanul (indokolatlan késelem nélkül) kötelesek vagyunk törölni az Önre vonatkozó személyes adatokat az alábbi esetekben:

5.3.1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük;

5.3.2. ha Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

5.3.3. amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

5.3.4. minden igyekeztünk ellenére a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;

5.3.5. a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

5.3.6. a személyes adatok gyűjtésére 16 éven aluli gyermek számára, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

5.4.1. Abban az esetben, ha Ön szerint a kezelt személyes adatok nem pontosak, kérheti az adatkezelés korlátozását addig, amíg az adat tényleges pontosságára vagy pontatlanságára fény nem derül.

5.4.2. Ha az adatkezelés jogellenes, de Ön nem szeretné, ha törölnénk az adatát, mert Önnek valamely okból ez az érdeke, kérheti, hogy helyette inkább korlátozzuk az adatkezelést.

5.4.3. Ha az adatkezelés célja megszűnt, de Ön nem szeretné, ha törölnénk az adatot, mert valamely igénye érvényesítéséhez szüksége van rá, szintén kérheti a korlátozást.

5.4.4. Ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de szerintünk a TéT Egyesület jogos indokai elsőbbséget élveznek – ilyen esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg ez a kérdés el nem dől.

5.6. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Önnek joga van ahhoz, hogy elektronikus és strukturált formában elkérje kezelt adatait és egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy – ha ez technikailag lehetséges – tőlünk kérje a továbbítást.

5.7.A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
Önnek joga van tiltakozni a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés vagy profilalkotás céljából történő kezelése ellen. Ilyenkor az adatok e célból nem kezelhetők.

Tiltakozhat továbbá akkor is, ha az adatkezelés a TéT Egyesület (vagy harmadik fél) jogos érdekén alapul. Ilyenkor csak nagyon kivételes esetben (kényszerítő erejű jogos indok esetén) kezelhető tovább az adat.

6. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

A 12. cikk (3) bekezdése szerint az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A TéT Egyesület a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

7. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsa. Az adatkezelő a jelen tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a felhasználókat a módosításról tájékoztatni.

Az érintett a következő belépéssel elfogadja a tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes érintettek beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Ön jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, melynek elérhetőségei az alábbiak:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Fentieken túl jogai sérelme esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per –választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő kérésre részletes tájékoztatást ad a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.